Gebruiksvoorwaarden van de Dispatch applicatie van Dispatch Connect Services
Inleiding.
Dispatch Connect Services; hierna te noemen DCS biedt uiterst professionele service ten aanzien van personenvervoer over de weg en staat garant voor het leveren van de beste service aan de klant. Kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en discretie staan voorop. Klanten moeten daarop kunnen vertrouwen en om die reden kiezen voor DCS. De hoogste kwaliteitsstandaard wordt door DSC ten doel gesteld en deze hoge standaard legt DCS ook op aan de partijen waarmee zij samenwerkt. Tenminste van alle premium chauffeurs die aangesloten zijn bij het netwerk wordt verondersteld dat zij ook die inzet hebben om de hoogste kwaliteit te leveren en dat zij zich te allen tijde professioneel en representatief gedragen tegenover DCS, opdrachtgevers en klanten.

Voorwoord.
De Dispatch applicatie moet gezien worden als een “capaciteitsnetwerk” en heeft als doel u de mogelijkheid te geven om snel locaties en statussen van chauffeurs te raadplegen. Dit zodat u een chauffeur kan selecteren om naar een klant te sturen. Dit kan d.m.v. een Dispatch opdracht met als doel het uitvoeren van een rit.
Van deze chauffeur mag u verwachten dat deze handelt in de geest van goed chauffeur schap met als kernwaarden eerlijkheid, beleefdheid, correct voorkomen en zich conformerend aan de afspraken die bij de Dispatch oftewel ritopdracht horen.
Als laatste, niet geheel onbelangrijk, wijzen wij u erop dat als er financiële data met een ritopdracht wordt meegestuurd zoals ritprijzen, u deze respecteert en ervoor zorgdraagt dat deze corresponderen met uw Boord Computer Taxi (BCT).
Basis reglementen.
Om er zorg voor te dragen dat de ritopdrachten op een correcte, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige manier worden uitgevoerd, is het belangrijk dat van elke gebruiker onderstaande regels in acht neemt.
1. Ritten annuleren is niet toegestaan. 2. Elke opgegeven rit accepteren en uitvoeren. 3. De opgegeven tarieven hanteren en geen andere prijzen doorvoeren. 4. De opgegeven betalingswijze accepteren en uitvoeren. 5. Te allen tijde de juiste status van je Dispatch aangeven. 6. Een aangenomen rit is uw verantwoordelijkheid. 7. Een rit kan alleen loos gemeld worden als er contact is gezocht met de opdrachtgever van de rit. 8. Zonder ritopdracht bij een klant voor de deur staan is niet toegestaan. 9. Geen discussies over ritten met de klanten van de opdrachtgevers. 10. Geen negatieve uitingen richting klanten over DCS of een opdrachtgever.
Artikel 1 Definities:
a. DCS: Het bedrijf dat de software operationeel beheert en opdracht geeft tot ontwikkeling en hosting van de software. De software is bedoeld om chauffeurs aan opdrachtgevers te koppelen in de personenvervoer sector. b. Enterprise: Een opdrachtgever die zijn vervoersbewegingen beschikbaar stelt aan het netwerk binnen het DCS-platform. Dit kan zowel een chauffeur uit het netwerk zijn als een vervoersbedrijf dat ritopdrachten wil wegzetten al dan niet tegen betaling. Hierna te noemen de opdrachtgever. c. De chauffeur: De uitvoerder van ritopdrachten in het netwerk, al dan niet tegen een vergoeding. Hierna te noemen de opdrachtnemer. d. Dispatch applicatie: Het online ritten distributieplatform, de software in zijn geheel. Hierna ook wel de software genoemd en/of de App). e. Gebruiker: de opdrachtgever en/of opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid/Gebruik
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden overeenkomsten en levering van diensten door of namens DCS, waaronder eveneens de Dispatch applicatie. 2.2 Afwijken kan alleen als dat schriftelijk is overeengekomen door beide partijen. 2.3 Deze gebruiksvoorwaarden bevat voor DCS steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 2.4 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van DCS. 2.5 Deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van DCS zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op https://dispatchconnect.nl/voorwaarden. 2.6 Indien de App gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. DCS is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. 2.7 Door het downloaden van de App verkrijgt de gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken overeenkomstig het doel van de App. 2.8 DCS biedt beperkte technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel/apparaat (foutloos) functioneert. 2.9 Het is de gebruiker niet toegestaan om de App: 2.9.1 op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; 2.9.2 aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken; 2.9.3 te deassembleren, decompileren. 2.10 Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor DCS, het merk DCS of de diensten van DCS. 2.11 Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App te verwijderen of te deinstalleren.

2.12 DCS heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen zonder dat daar een grond voor nodig is. Beëindiging is eveneens mogelijk in geval van onder meer misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker de App niet meer gebruiken en verwijderen.

Artikel 3: Garanties en verplichtingen.
3.1 DCS geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren van de software bij gebruik van verouderde hardware dan wel het niet up to date zijn van de softwareversies welke horen bij de hardware. 3.2 DCS heeft de verplichting om bij een geconstateerde storing in de software zo snel als mogelijk en naar redelijkheid verwacht mag worden, stappen te ondernemen om deze storing te verhelpen en de software zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Het (al dan niet tijdelijk) niet operationeel zijn van de App lijdt niet tot enige aansprakelijkheid van DCS jegens gebruiker/Enterprise, dan wel enige derde. 3.3 DCS heeft te allen tijde het recht om de App tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten behoeve van onderhoud, aan te passen, informatie te wijzigen of verwijderen. Artikel 4: Overdracht en intellectuele eigendomsrechten.
5.1 Voor het geval DCS zijn rechtsverhouding overdraagt aan een derde verleent de gebruiker bij voorbaat de gewenste medewerking aan deze overdracht (art. 6:159 lid 1 BW) 5.2 De gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen ten aanzien van de software over te dragen aan derden. 5.3 Alle auteursrechten, handelsnamen, beeldmerken en alle overige rechten van intellectueel eigendom als mede soortgelijke rechten zoals databank rechten en rechten tot bescherming van de kennis behoren uitsluitend toe aan DCS. Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie en/of App, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCS, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een en ander tenzij schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen. 5.4 Het is de gebruiker niet toegestaan inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software in de ruimste zin van het woord (reversed enginering e.d.)

Artikel 5: Gebruik van de software, ontwikkeling en updates.
5.1 De software mag alleen gebruikt worden voor het registreren en distribueren van ritten. Het is de gebruiker niet toegestaan om de Dispatch ter beschikking te stellen aan derden of op welke wijze dan ook te verstrekken aan derden. Daaronder wordt in ieder geval verstaan, maar niet beperkt tot, het verstrekken van en/of ter beschikking stellen van inloggegevens van gebruikersaccount van de gebruiker aan derden. 5.2 DCS is verplicht de gebruikers van de software op de hoogte stellen van de werking van de software dan wel alle benodigde informatie te verschaffen omtrent het correcte gebruik van de software. 5.3 De gebruiker mag de berichten functie alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden. 5.4 De gebruiker is te allen tijde verplicht de Dispatch te gebruiken zoals hij bedoeld is. Hij/Zij past zijn status aan als daar een verandering in komt, zet de rit op de juiste tijd onderweg, start altijd de rit als de klant in de wagen is en meldt enkel een ritopdracht loos na minimaal 10 minuten wachten na starttijd ritopdracht en geeft dan de reden aan van de loosmelding. Gebruiker dient ook de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte te stellen. 5.5 Bij misbruik of onjuist gebruik van de Dispatch door de gebruiker of opdrachtgever is DCS bevoegd om passende maatregelen te treffen. Directe uitsluiting van het gebruik van de Dispatch applicatie, tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd, behoort tot de mogelijkheid. DCS bepaalt welke maatregel passend is overeenkomstig de ernst van het geconstateerde misbruik of onjuist gebruik. 5.6 In het kader van ontwikkeling, uitbreiding, verbetering dan wel aanpassing van de software kan DCS-updates uitbrengen, voor optimaal gebruik adviseert DCS om de meest recente software te downloaden, te accepteren en te installeren. 5.7 Indien het nalaten van het doen van een belangrijke update, de veiligheid dan wel de werking van de software in gevaar brengt, is DCS bevoegd passende maatregelen te nemen zoals genoemd in art 5.5 5.8 De gebruiker kan nimmer een vergoeding van kosten vorderen die voortvloeien uit het installeren van een software update dan wel eventuele daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 5.9 DCS zal zich inspannen dat de App en de daarmee verband houdende diensten virusvrij zijn, maar kan dat niet garanderen.
Artikel 6: Betaling:
6.1 De gebruiker is verplicht om te betalen voor het gebruik van de Dispatch applicatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. 6.2 De hoogte van de betaling staat vermeld op de website van DSC en is afhankelijk van de frequentie van betaling. 6.3 Blijft de gebruiker in gebreke van betaling dan is DCS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de gebruiker zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. 6.4 De gebruiker, welke ritopdrachten tegen een vergoeding aanvaardt via de Dispatch software is verplicht hiervoor de betaling te verrichten binnen de termijn als gesteld op de factuur welke hem per mail ter hand wordt gesteld. 6.5 Blijft de gebruiker in gebreke, dan kan DCS tot invordering over gaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor de rekening van de gebruiker. Deze kunnen bestaan uit wettelijke rente, buitengerechtelijke incasso kosten en eventuele andere schade die hieruit voortvloeien.

Artikel 7: Prijsindexering:
7.1 De prijzen c.q. prijsstellingen zoals genoemd op de website van DCS zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. DCS heeft het recht deze eenzijdig aan te passen.
Artikel 8: Aansprakelijkheid/schade:
8.1 DCS stelt de software ter beschikking zonder enige garantie en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade bij het tijdelijk al dan niet of geheel of gedeeltelijk functioneren van de software. 8.2 DCS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de gebruiker, verminking of verlies van data, of welke indirecte schade dan ook. 8.3 De aansprakelijkheid van DCS naar gebruikers of derden ten aanzien van directe schade is beperkt tot maximaal de jaarlijkse vergoeding welke de gebruiker betaalt voor het gebruik van de software en zal te allen tijde gemaximeerd zijn tot € 1.000,–. 8.4 De gebruiker is aansprakelijk voor gemaakte schade bij de opdrachtgever en of DCS door onjuist gebruik van de Dispatch applicatie door de gebruiker. 8.5 Bij aansprakelijkheid dienen de normen van redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. 8.6 De gebruiker vrijwaart DCS voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade of kosten verband houdende met het gebruik van de software. 8.7 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van DCS voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DCS.
Artikel 9: Overmacht:
9.1 In aanvulling op het bepaalde in art 6:75 BW, geldt dat een tekortkoming van DCS in nakoming van verplichtingen aan de gebruiker niet kan worden toegerekend aan DCS in geval van de wil van DCS onafhankelijke omstandigheid. Waardoor nakoming van verplichtingen wordt verhinderd en in redelijkheid niet verlangd kan worden. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden te weten stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
Artikel 10: Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht.

10.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat bij de uitvoering van een ritopdracht toegang tot vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, klant of derden mogelijk is. Vertrouwelijke informatie omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot, inloggegevens, transactiegegevens, marketing en andere bedrijfsplannen van DCS en/of de opdrachtgever en andere informatie waarvan de gebruiker redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk behandelt moet worden. 10.2 Gebruiker is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie van DCS en de software, tenzij enige wettelijke bepaling of wettelijk voorschrift anders bepaalt. 10.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is de gebruiker niet gerechtigd de informatie die hem ter beschikking is gekomen of gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waar zij voor verkregen is, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft. 10.4 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding ook nadat de samenwerking is opgezegd of op andere wijze beëindigd is.

Artikel 11: Overige voorwaarden:
11.1 Indien enige voorwaarde ongeldig of nietig mocht blijken te zijn, blijven alle andere voorwaarden van kracht en wordt de niet geldige bepaling van rechtswege geacht vervangen te zijn door een wel rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit op de niet geldige bepaling. 11.2 Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden niet voorzien zullen maatregelen en beslissingen gemaakt worden naar de geest van deze voorwaarden. 11.3 DCS behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de App of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. DCS maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de App te tonen. Bij continuering van het gebruik van de App of afname van Diensten wordt de Gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Start typing and press Enter to search